ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η PROGRESS CONSULTING ιδρύθηκε το 2007 δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ειδικότερα παρέχονται οι παρακάτω συμβουλευτικές υπηρεσίες:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
  • Στρατηγικός σχεδιασμός επενδύσεων, εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, προετοιμασία φακέλων αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  • Διαχείριση (Project Management) και υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων.
  • Επιχειρησιακός και στρατηγικός σχεδιασμός (Business Planning & Strategic Management Planning)
  • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παρακολούθηση και αναβάθμιση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές διεθνών και εθνικών προτύπων (ISO 9001, ΕΛΟΤ 1429, HACCP ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1433).
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429 στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

MARKETING

  • Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
  • Εκπόνηση έρευνας αγοράς (Market Research) και εκπόνηση σχεδίου Μαρκετινγκ (Marketing Plan).
  • Συγγραφή και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, διαγνωστικών μελετών και ανάπτυξη εγχειριδίων franchise.

Η μακρόχρονη εμπειρία και η επαγγελματική γνώση των συμβούλων μας διασφαλίζουν την παρόχη υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών.