Προδημοσίευση Προγράμματος Επιχειρηματική Ευκαιρία


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

  • στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και
  • στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ:

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ και κατανέμεται στις  Περιφέρειες της χώρας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης θα κυμαίνεται:

  • από είκοσι πέντε έως σαράντα χιλιάδες ευρώ (25.000,00  έως 40.000 €) και
  • το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της συνολικής επένδυσης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Στο πλαίσιο της παρούσας θα ενισχύονται  υπό σύσταση επιχειρήσεις,  οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ενισχυόμενες Περιφέρειες σύμφωνα με τα παρακάτω:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *